Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej 4 szpitali SIWZ Nr EN/GR4/08/17

Ogłoszenie nr 577240-N-2017 z dnia 2017-08-24 r. 

Brzeskie Centrum Medyczne: Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej 4 szpitali
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej 4 szpitali

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: KPSZW SA Aleja Śląska 1 54-118 Wrocław NIP 8992727033 KRS 0000381823 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Podmiot

Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1; 49-301 Brzeg NIP: 895-16-45-574, REGON:532421008

Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów NIP 7521428193, REGON:160216463

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku; ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46-200 Kluczbork; NIP: 751-16-55-556, REGON:532421008

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów; NIP: 7521295792, REGON:000290890

Załączniki: 

SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ EN Grupa Zakupowa 4 Szpitali.xlsx

ogloszenie_BZP_24082017.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  25-08-2017
  przez: Marek Pypla
 • opublikowano:
  25-08-2017 13:13
  przez: Marek Pypla
 • zmodyfikowano:
  25-08-2017 13:15
  przez: Marek Pypla
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego
  odwiedzin: 388
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl