Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

ZP-1/2016

Numer Sprawy ZP-1/2016

Budowa studni głębinowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w formule „zaprojektuj i wykonaj” w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4196522, faks 077 4196522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę studni głębinowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w formule „zaprojektuj i wykonaj” w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa studni Głębinowej wrwz ze Stacja Uzdatniania Wody w formule „Zaprojektuj i wykonaj” w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych (CPV 45.000000-7).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.000000-7

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: sześć miesięcy od daty podpisania umowy.


DOCogloszenie_zp1_2016.doc

DOCformularz_ZP1_2016.doc
DOCformularz_ZP1_2016_2A.doc
DOCformularz_ZP1_2016_2B.doc
DOCSIWZ_ZP1_2016.doc
DOCSIWZ_ZP1_2016_Zal3.doc
DOCSIWZ_ZP1_2016_Zal4.doc
DOCSIWZ_ZP1_2016_Zal5.doc
DOCSIWZ_ZP1_2016_Zal6.doc
DOCSIWZ_ZP1_2016_Zal7.doc
DOCzal._nr_1_do_umowy.doc
DOCzal._nr_2_do_umowy.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2016
  przez: Ewa Gawin
 • opublikowano:
  15-03-2016 15:37
  przez: Ewa Gawin
 • zmodyfikowano:
  04-07-2016 11:05
  przez: Marek Pypla
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego
  odwiedzin: 390
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl