Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3/ZP/2020 - Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego

Nr sprawy: 3/ZP/2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Ogłoszenie zostało opublikowanie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 567712-N-2020 w dniu 29.07.2020 r.

Termin składania ofert: 14.08.2020, godz. 09:00

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOCZałącznik nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 4 do formularza oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
DOCZałącznik na wezwanie Zamawiającego - wykaz osób.doc
DOCZałącznik na wezwanie Zamawiającego - wykaz robót.doc
PDFSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB).pdf
PDFPrzedmiar robót I (element pomocniczy).pdf
PDFPrzedmiar robót II (element pomocniczy).pdf
PDFPozwolenie budowlane.pdf
PDFPozwolenie konserwatorskie.pdf
PDFPozwolenie konserwatorskie zmieniające.pdf
PDFPozwolenie - badania archeologiczne.pdf
ZIPprojekt wykonawczy.zip

PDFZaktualizowany przedmiar robót I (element pomocniczy).pdf
PDFZaktualizowany przedmiar robót II (element pomocniczy).pdf
DOCZaktualizowany Załącznik na wezwanie Zamawiającego - wykaz robót.doc.doc


WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZIPWyjaśnienia do SIWZ (2020-08-04).zip
PDFWyjaśnienia do SIWZ (2020-08-07).pdf
PDFWyjaśnienia do SIWZ (2020-08-11).pdf


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

PDFZmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


OTWARCIE OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


ROZSTRZYGNIĘCIE

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf